Sluiten
Sluiten
Sluiten

Algemene Verkoopsvoorwaarden Wholesale

Algemeen

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Vana Group en haar klant. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

Leveringen

Op het moment van de levering dient de klant de levering af te tekenen voor ontvangst. Eventuele zichtbare gebreken dienen vermeld of uiterlijk binnen een termijn van zeven werkdagen schriftelijk aan Vana Group gemeld. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan. De door Vana Group meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de klant het recht om de aankoop schriftelijk te ontbinden, op voorwaarde dat Vana Group nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van drie weken nadat Vana Group hiertoe door de klant schriftelijk in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, geschiedt de levering ‘Delivered At Place’ (DAP) het magazijn waar de betrokken goederen door Vana Group ten behoeve van de klant werden opgeslagen (Incoterms 2020). De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door Vana Group bepaald. Indien partijen een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen, geldt deze afwijkende regeling slechts ten aanzien van deze individuele overeenkomst en niet voor enige daarop volgende overeenkomst tussen partijen.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgaan op de klant na de voldoening van al hetgeen als tegenprestatie van de door Vana Group geleverde of te leveren goederen, aan Vana Group verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen.

Betalingen

De facturen van Vana Group zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsintrest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigd factuurbedrag – met een minimum van 50 euro – onverminderd het recht van Vana Group om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Vana Group zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. Betalingen die de klant aan Vana Group verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

Kosten

Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen of het transport ervan, zijn integraal ten laste van de klant.

Schadegevallen

Voor zover Vana Group bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware fout.

Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Vana Group niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.

bancontact iDeal Sofort visa giropay mastercard paypal

© 2024 - Vana Group BV