Sluiten
Sluiten
Sluiten

Privacy Policy

Wij zijn zeer verheugd dat u interesse heeft getoond in onze website en onderneming. De bescherming van gegevens heeft voor de directie van de VANA Group BV een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina’s van de VANA Group BV is mogelijk zonder enige indicatie van persoonsgegevens; echter, indien een betrokkene gebruik wil maken van speciale ondernemingsdiensten via onze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke grondslag is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij in de regel toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), en in overeenstemming met de land specifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op VANA Group BV. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte gebracht van de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft de VANA Group BV talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De overdracht van gegevens via internet kan echter in principe veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve wegen, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van VANA Group BV is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever zijn gebruikt voor de aanneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

a) Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of betreffende een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Onder “profilering” wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande in het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat gebruik wordt gemaakt van aanvullende informatie, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

g) Verantwoordelijke voor de verwerking of voor de verwerking verantwoordelijke

De voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden vastgesteld bij EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat, kan in de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor diens benoeming worden bepaald.

h) Verwerker

De verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het al dan niet een derde betreft. Overheidsinstanties die persoonsgegevens mogen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of van een lidstaat, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

j) Derde

Onder derde wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

 2.Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), andere gegevensbeschermingswetten die in de lidstaten van de Europese Unie van toepassing zijn en andere bepalingen in verband met gegevensbescherming is:

VANA Group BV
Frankrijklei 37
2000 Antwerpen
België
VAT Reg No: BE0727970845
Phone: +323201970
Email: hello@kurma-yoga.com
Website: www.kurma-yoga.com

3.Cookies

De internetpagina’s van de VANA Group BV maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in een computersysteem via een internet browser.

Veel Internet sites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van het datsubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke Internet browser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de VANA Group BV de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kan de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker gemakkelijker te maken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens toegangsgegevens in te voeren wanneer de website wordt opgeroepen, omdat dit door de website wordt overgenomen, en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een onlinewinkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan op die manier het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

4.Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van de VANA Group BV verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een datasubject of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de server log files. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de sub-websites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt VANA Group BV geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website alsmede de reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en website-technologie op lange termijn te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de VANA Group BV anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de server logbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5.Inschrijving op onze nieuwsbrieven

Op de website kurma-yoga.com wordt gebruikers de mogelijkheid geboden zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van onze onderneming. Het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt, bepaalt welke persoonsgegevens worden doorgegeven, evenals wanneer de nieuwsbrief bij de controller wordt besteld.

De VANA Group BV informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van de onderneming. De nieuwsbrief van de onderneming kan alleen door de betrokkene worden ontvangen indien (1) de betrokkene beschikt over een geldig e-mailadres en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Naar het e-mailadres dat door de betrokkene voor de eerste keer voor de verzending van de nieuwsbrief is geregistreerd, wordt om juridische redenen een bevestigingse-mail gestuurd in het kader van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingse-mail wordt gebruikt om aan te tonen of de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene gemachtigd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van de registratie, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om inzicht te krijgen in het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip, en dient derhalve het doel van de rechtsbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke.

De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of bij een wijziging in de technische omstandigheden. Er vindt geen overdracht plaats van door de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het herroepen van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link te vinden. Het is ook mogelijk om zich te allen tijde direct op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbrief of dit op een andere manier aan de verwerkingsverantwoordelijke mee te delen.

6.Nieuwsbrief-Tracking

 De nieuwsbrief van de VANA Group BV bevat zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een in dergelijke e-mails ingesloten miniatuurgrafiek, die in HTML-formaat wordt verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketing campagnes mogelijk. Op basis van de ingebedde trackingpixel kan VANA Group BV zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene werd geopend en welke links in de e-mail door betrokkenen werden opgeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld in de trackingpixels die in de nieuwsbrieven zijn opgenomen, worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren, alsmede om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de desbetreffende afzonderlijke verklaring van toestemming die is afgegeven door middel van de double-opt-in procedure te herroepen. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De VANA Group BV beschouwt een opzegging van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

7.Contactmogelijkheid via de website

De website van de VANA Group BV bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, alsmede directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die door de betrokkene op vrijwillige basis aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

8.Routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de duur die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen, is toegestaan.

Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

9.Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen over het al dan niet plaatsvinden van verwerkingen van hem betreffende persoonsgegevens. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij zich te allen tijde wenden tot iedere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

b) Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke op elk moment gratis informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking

de betrokken categorieën persoonsgegevens

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties

indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen

het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verlangen, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking

het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Voorts heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rechtzetting

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking zonder onnodige vertraging rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de hem betreffende persoonsgegevens te laten wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de verplichting om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR, of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wil verzoeken om het wissen van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door de VANA Group BV, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van VANA Group BV zal er onverwijld voor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissing wordt voldaan.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door die voor de verwerking verantwoordelijken van koppelingen naar, of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de VANA Group BV zal in individuele gevallen de noodzakelijke maatregelen treffen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen, wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door de VANA Group BV, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de VANA Group BV zal de beperking van de verwerking regelen.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht deze gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, of op een overeenkomst in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking aan de andere te laten doorgeven, voor zover dit technisch haalbaar is en dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de VANA Group BV.

g) Recht van bezwaar

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De VANA Group BV zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in het geval van het bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

Indien de VANA Group BV persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bij de VANA Group BV bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal de VANA Group BV de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de VANA Group BV voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van de VANA Group BV. Daarnaast staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht op bezwaar via geautomatiseerde middelen met gebruikmaking van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan van, of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan bij EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn neergelegd ter bescherming van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft de VANA Group BV passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de VANA Group BV.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

 

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de VANA Group BV.

10.Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de controller de component van Google Analytics (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, samenbrengen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar iemand vandaan is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Web analytics worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetadvertenties uit te voeren.

De beheerder van het onderdeel Google Analytics is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing “_gat. _anonymizeIp”. Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer toegang wordt verkregen tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites laten zien, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetsite voor ons te verrichten.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven toegelicht. Door het plaatsen van de cookie wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene via de Google Analytics-component automatisch gegevens verstrekken met het oog op onlinereclame en de afrekening van provisies aan Google. In de loop van deze technische procedure verkrijgt de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere dient om de herkomst van bezoekers en kliks te begrijpen en vervolgens provisieafrekeningen op te stellen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze internetsite worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika meegedeeld. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

 

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een dienovereenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent verhinderen. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google Analytics een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kunnen reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics in verband met het gebruik van deze website en tegen de verwerking van deze gegevens door Google, alsmede de mogelijkheid zich hiertegen te verzetten. Daartoe moet de betrokkene onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout een browser add-on downloaden en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina’s niet aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt beschouwd als een bezwaar van Google. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser add-on door de betrokkene of een andere persoon die onder zijn bevoegdheid valt, werd verwijderd of uitgeschakeld, is het mogelijk om de browser add-ons opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

 

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt onder de volgende link https://www.google.com/analytics/ nader toegelicht.

11.Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google-AdWords

Op deze website heeft de controller Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame waarmee de adverteerder advertenties kan plaatsen in de resultaten van Google-zoekmachines en in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf specifieke trefwoorden definiëren, met behulp waarvan een advertentie in de zoekresultaten van Google pas dan wordt weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoordrelevant zoekresultaat op te vragen. In het Google Advertising Network worden de advertenties op relevante webpagina’s verspreid met behulp van een automatisch algoritme, waarbij rekening wordt gehouden met de vooraf gedefinieerde zoekwoorden.

 

De exploitatiemaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

 

Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door de opname van relevante reclame op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en een invoeging van reclame van derden op onze website.

Indien een betrokkene onze website bereikt via een advertentie van Google, wordt via Google een conversiecookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uiteengezet. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversie-cookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina’s, bijv. het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, op onze website werden opgeroepen. Door de conversie-cookie kunnen zowel Google als de controller begrijpen of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website heeft bereikt, een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een verkoop van goederen heeft uitgevoerd of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties is bediend, om het succes of het falen van elke AdWords-advertentie vast te stellen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

De conversie-cookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte internetpagina’s. Bij elk bezoek aan onze internetpagina’s worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven vermeld, verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en op die manier het plaatsen van cookies permanent verhinderen. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op interesses gebaseerde reclame van Google. Daarom moet de betrokkene in elk van de gebruikte browsers de link www.google.de/settings/ads openen en de gewenste instellingen opgeven.

 

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunt u vinden onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

12.Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingshandelingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1) lit. d GDPR. Ten slotte kunnen verwerkingsactiviteiten worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toelaatbaar omdat zij specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van oordeel dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

13.De gerechtvaardigde belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f GDPR, is ons gerechtvaardigd belang het uitvoeren van ons bedrijf ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

14.Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium dat wordt gebruikt om de periode van opslag van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

15.Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; Vereiste voor het sluiten van een contract; Verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van deze gegevens

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bv. informatie over de contractuele partner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De medewerker verduidelijkt de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting tot verstrekking van de persoonsgegevens bestaat en wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking van de persoonsgegevens.

16.Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

Deze Privacy Policy is gegenereerd door de Privacy Policy Generator van de Duitse Vereniging voor Gegevensbescherming die is ontwikkeld in samenwerking met Privacy Advocaten van WILDE BEUGER SOLMECKE, Keulen.

 

bancontact iDeal Sofort visa giropay mastercard paypal

© 2024 - Vana Group BV